Không có tiêu đề

Thông báo: V/v Danh sách học viên của các Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Ngày 31/01/2018

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo danh sách học viên của các Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ:

1. Chuyên ngành Chính sách công (lớp CHCS02.1)

- Danh sách xem tại đây

- Danh sách phòng bảo vệ:

+ Hội đồng 1,4: P702

+ Hội đồng 2,5: P403

+ Hội đồng 3,6: P405

2. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (lớp CHTC01)

- Danh sách xem tại đây

- Danh sách phòng bảo vệ:

Hội đồng 1,6: P405

 

+ Hội đồng 2,7: P402
 
+ Hội đồng 3,8: P403

 

+ Hội đồng 4,9: P406
 
+ Hội đồng 5,10: P505

Chú ý:

- Điều kiện được bảo vệ là 5 bản đề cương của Học viên in cho hội đồng phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.

- Học viên chuẩn bị slide và máy tính để thuyết trình trước Hội đồng.

Các bài khác