Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 31/01/2018

Thông báo: V/v Danh sách học viên của các Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo danh sách học viên của các Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ:

1. Chuyên ngành Chính sách công (lớp CHCS02.1)

- Danh sách xem tại đây

- Danh sách phòng bảo vệ:

+ Hội đồng 1,4: P702

+ Hội đồng 2,5: P403

+ Hội đồng 3,6: P405

2. Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (lớp CHTC01)

- Danh sách xem tại đây

- Danh sách phòng bảo vệ:

Hội đồng 1,6: P405

 

+ Hội đồng 2,7: P402
 
+ Hội đồng 3,8: P403

 

+ Hội đồng 4,9: P406
 
+ Hội đồng 5,10: P505

Chú ý:

- Điều kiện được bảo vệ là 5 bản đề cương của Học viên in cho hội đồng phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.

- Học viên chuẩn bị slide và máy tính để thuyết trình trước Hội đồng.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN