Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 25/01/2018

THÔNG BÁO V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/TB-HVCSPT-SĐH
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ
 
- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ kế hoạch đào tạo chương trình thạc sĩ Chính sách công khoá 02 (CHCS02.1) và Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01) tại Học viện;
- Căn cứ thông báo ngày 16/01/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Danh sách người hướng dẫn khoa học cho học viên lớp cao học chuyên ngành Chính sách công khóa 2 và Tài chính – Ngân hàng khóa 1;
Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch bảo vệ đề cương của 2 lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 02 (CHCS02.2) và lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01) như sau:
1. Lớp thạc sĩ Chính sách công khóa 02 (CHCS02.1):
- Thời gian: 8h00 - 17h00, Thứ 7, Ngày 03 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm: thông báo cụ thể cho các Hội đồng sau.
2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01).
- Thời gian: 8h00 - 17h00, Chủ nhật, Ngày 04 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm: thông báo cụ thể cho các Hội đồng sau.
Ghi chú: 
Học viên nộp đề cương (sau khi được giảng viên hướng dẫn thông qua) về phòng quản lý đào tạo trước thứ 4 ngày 31 tháng 01 năm 2018 theo địa chỉ email: phucbd@apd.edu.vn
- Học viên chuẩn bị 5 bản photo đề cương luận văn có chữ ký của giảng viên hướng dẫn nộp cho các thành viên trong Hội đồng để nhận xét.  
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN