Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 11/01/2018

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ và lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ và lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01):

1. Lịch học (xem tại đây)

2. Lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 01 (CHTC01):

- Học phần: Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng

+ Thời gian: 8h00 - 09h30 Thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2018.

+ Địa điểm: P702.

+ Danh sách thi (xem tại đây)

- Học phần: Quản lý tài chính bảo hiểm

+ Thời gian: 09h45 - 11h15 Thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2018.

+ Địa điểm: P702.

+ Danh sách thi (xem tại đây)

- Học phần: Quản lý tài chính công

+ Thời gian: 13h00 - 15h00 Thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2018.

+ Địa điểm: P702.

+ Danh sách thi (xem tại đây)

- Học phần: Quản trị rủi ro cho các tổ chức tài chính vi mô

+ Thời gian: 15h15 - 16h45 Thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2018.

 + Địa điểm: P702.

+ Danh sách thi (xem tại đây)

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN