Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 09/01/2018

Thông báo: V/v Điểm tổng kết học phần các môn học của các lớp thạc sĩ

 Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm tổng kết học phần các môn học của các lớp thạc sĩ:

1. Thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1)

- Thẩm định dự án đầu tư công.

- Quản trị nhà nước

- Chính sách công

- Chính sách xã hội

- Quản lý nhân lực khu vực công

- Quản lý tài chính công

- Hệ thống chính trị so sánh

- Kinh tế vi mô dành cho chính sách công

- Tài chính phát triển

2. Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 1 (CHTC01)

- Tài chính phát triển

- Phân tích Tài chính vi mô

- Tài chính vi mô căn bản

- Quản trị rủi ro tài chính quốc gia

3. Thạc sĩ Chính sách công khoá 3 (CHCS03.1)

- Các mô hình kinh tế vĩ mô và ứng dụng chính sách

 

 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN