Không có tiêu đề

THÔNG BÁO: V/v Phân công nhiệm vụ quản lý các lớp thạc sĩ

Ngày 22/09/2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 84/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v Phân công nhiệm vụ quản lý các lớp thạc sĩ
Ban Quản lý chương trình Sau đại học - Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc phân công nhiệm vụ quản lý các lớp thạc sĩ, cụ thể như sau:
A/ Nhiệm vụ cán bộ quản lý lớp thạc sĩ
1.      Quản lý chương trình đào tạo: Danh mục các môn học, đề cương, giáo trình, giảng viên giảng dạy….
2.      Theo dõi Thời khoá biểu.
3.      Tổ chức thi hết học phần: Bố trí coi thi, liên hệ giảng viên ra đề thi, quản lý bài thi, rọc phách, giao giảng viên chấm, lên điểm, phát hành bảng điểm, lưu bảng điểm.
4.      Điểm danh học viên: Danh sách lớp theo từng học phần, thực hiện điểm danh các buổi, phối hợp giảng viên để xét điều kiện thi hết học phần.
5.      Liên lạc giảng viên: Làm Hợp đồng, liên hệ trao đổi lịch dạy, thu bài tập, thanh toán …
6.      Công tác sao lưu: Toàn bộ giấy tờ liên quan đến quá trình đào tạo (Hợp đồng, điểm, tài liệu môn học…).
7.      Tổ chức đi thực tế: Phối hợp với lớp để tổ chức đi thực tế theo kế hoạch.
8.      Công tác chuẩn bị tốt nghiệp (hồ sơ học viên, bảng điểm, các quyết định liên quan…).
9.      Liên lạc Ban cán sự lớp: thường xuyên liên lạc, nắm bắt tình hình học viên trong lớp và báo cáo Ban quản lý Sau đại học các ý kiến của học viên.
10.Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban quản lý Sau Đại học.
B/ Phân công cán bộ quản lý lớp thạc sĩ
Tên Lớp
Cán bộ quản lý
Họ và Tên
Liên hệ
Khoá 1 (2015-2017)
Chính sách công
 
Lớp CSC 1.1
Bùi Đình Phúc
Hỗ trợ: Lê Hồng Minh
0978.753.737
phucbd@apd.edu.vn
Khoá 2 (2016-2018)
Chính sách công
 
Lớp CSC 2.1
Lê Thị Cẩm Thơ
0976.266.589 camtho0809@gmail.com
Lớp CSC 2.2
Bùi Thanh Bình
0914.898.859 buibinhxhh@gmail.com
Khoá 3 (2017-2019)
Chính sách công
 
Lớp CSC 3.1
Phùng Đình Vịnh
0968.335.569 vinhapd@gmail.com
Lớp CSC 3.2
Bùi Đình Phúc
0978.753.737
phucbd@apd.edu.vn
Khoá 1 (2016-2018)
Tài chính Ngân hàng
 
Lớp TCNH 1.1
Vũ Thị Thu Hà
0982.271.786 thuha.hcp@gmail.com
Lớp TCNH 1.2
Lê Hồng Minh
0943.477.559
hongminh22888@gmail.com
Khoá 2 (2017-2019)
Tài chính Ngân hàng
 
Lớp TCNH 2.1
Nguyễn Thị Phương Quỳnh
0984.942.855
phuongquynhtb.228@gmail.com
Ban Quản lý chương trình Sau đại học trân trọng thông báo./.
   Nơi nhận:
-          Ban GĐ (để b/c);
-          Phòng KHTC, TCHC (để phối hợp);
-         Website HV, các lớp Cao học;
-         Lưu: Phòng QLĐT (03b).
TL. GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QLSĐH
TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng