Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 27/07/2017

QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 273/QĐ-HVCSPT
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ
đáp ứng điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

           
 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Căn cứ thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển số 826/TB- BGDĐT ngày 05/08/2011, số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 và số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 về việc công nhận năng lực khảo thí của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công nhận văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát triển bao gồm:
1. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
2. Bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
3. Bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh;
4. Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương Cấp độ B1 Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu – CEFR level) của các cơ sở đào tạo sau:
 
Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội
Trung tâm SEAMEO RETRAC
Trường Đại học Hà Nội
Đại học Thái Nguyên
Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Vinh
Học viện Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Trường Đại học Ngoại thương
Trường Đại học Thương mại
Trường Đại học Hải phòng
Học viện Tài chính
 
5. Chứng chỉ có giá trị quốc tế:
 
Loại chứng chỉ
Điểm đạt
Tổ chức cấp
IELTS
4.5
British Council; IDP Australia;  University of Cambridge
TOEFL PBT (ITP)
TOEFL CBT
TOEFL iBT
TOEIC
450
133
45
450
Các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS (Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ) ủy quyền
Cambridge Exam
Preliminary PET
Có giá trị quốc tế
BEC
Business Preliminary
BULATS
40
 
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trong Học viện (để t/b);
- Lưu TC-HC, P.QLĐT (2b).
GIÁM ĐỐC
 
 (đã ký)
 
PGS, TS. Đào Văn Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN