Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 25/07/2017

Thông báo: V/v lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 29/07/2017)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch học các lớp thạc sĩ và lịch nói chuyện chuyên đề của lớp CHTC01 (áp dụng từ ngày 29/07/2017)

1. Xem lịch học tại đây

2. Lịch nói chuyện chuyên đề lớp CHTC01.1:

- Chuyên đề: Tỷ giá, dự trữ ngoại hối và Nợ công: Từ thực tiễn điều hành, nhận thức và những vấn đề cần làm rõ.

- Thời gian: 08h30, Chủ nhật ngày 6 tháng 8 năm 2017.

- Địa điểm: P702.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN