Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 27/06/2017

Thông báo: V/v điểm thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ học kỳ 1 năm học 2016_2017

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo điểm thi kết thúc học phần các lớp thạc sĩ học kỳ 1 năm học 2016_2017:

1. Lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 1 (CHCS01):

 

2. Lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 2:

* Lớp thạc sĩ Chính sách công tại Hà Nội (CHCS02.1):

- Học phần: Triết học;

- Học phần: Tiếng Anh dành cho chính sách công;

3. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 1:

- Học phần: Phân tích và Đánh giá chính sách;

- Học phần: Chính sách công;

- Học phần: Quản lý tài chính trong các đơn vị công;

- Học phần: Triết học

- Học phần: Kinh tế học trong chi tiêu chính phủ

 

 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN