Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 15/06/2017

Thông báo: V/v lịch học và lịch thi các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 17/06/2017)

Ban Quản lý chương trình đào tạo sau đại học thông báo lịch học và lịch thi các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 17/06/2017) như sau:

1. Lịch học các lớp thạc sĩ (xem tại đây)

2. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng 01 (CHTC01.1) được nghỉ hè từ ngày 17 tháng 6 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2017.

- Danh sách lớp CHTC01.1

- Danh sách lớp CHTC01.2

3. Lịch thi hết học phần của lớp thạc sĩ chính sách công khoá 2 (lớp CHCS02.1) như sau:

- Học phần: Chính sách xã hội

+ Thời gian: 08h30-10h00, Thứ 7 ngày 24 tháng 6 năm 2017

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Quản lý tài chính công

+ Thời gian: 13h30-15h00, Thứ 7 ngày 24 tháng 6 năm 2017

+ Địa điểm: P702.

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Quản trị nhà nước

+ Thời gian: 08h30-10h00, Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017

 + Địa điểm: P702.

 + Danh sách thi: (xem tại đây)

- Học phần: Chính sách công

+ Thời gian: 13h30-15h00, Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017

 + Địa điểm: P702.

+ Danh sách thi: (xem tại đây)

 Ghi chú: Học viên không có tên trong danh thi do không đủ điều kiện dự thi (nghỉ quá số buổi hoặc điểm kiểm tra <4).


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN