Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 07/06/2017

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp CSC1

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 01 tháng  06 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp CSC1
                                                                                                    
Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Chính sách và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đối với lớp Cao học Chính sách công – khóa 1 như sau:
1.     Báo cáo kết quả nghiên cứu luận văn trước Hội đồng chuyên ngành:
Căn cứ Quy định tại Điều 26- Điều kiện bảo vệ luận văn, trước khi bảo vệ chính thức, bản thảo luận văn phải được báo cáo trong buổi sinh hoạt khoa học để nâng cao chất lượng luận văn. Do vậy, Học viện đề nghị học viên nhanh chóng hoàn thiện bản thảo luận văn, nộp 03 bản cho Phòng QLĐT chậm nhất là ngày 26/6/2017.
Hội đồng góp ý luận văn tổ chức vào thời gian từ 01/7-10/7/2017 (danh sách Hội đồng sẽ được thông báo trên website của Học viện).
Bản thảo luận văn được hoàn thiện theo hướng dẫn tại Điều 25 và Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quy định đào tạo thạc sĩ của Học viện.
2.     Điều kiện bảo vệ luận văn
Trước khi bảo vệ luận văn chính thức, học viên cần hoàn thiện hồ sơ và đảm bảo các điều kiện cụ thể như sau:
2.1.          Đã hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần từ 5,5 (thang điểm 10);
2.2.          Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định;
2.3.          Đã báo cáo kết quả luận văn trước buổi sinh hoạt khoa học (có biên bản), có bản sửa chữa và hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng khoa học chuyên ngành và sự đồng ý của người hướng dẫn;
2.4.          Có đơn xin bảo vệ và cam đoan về tính trung thực của kết quả nghiên cứu, có ý kiến xác nhận của người hướng dẫn;
2.5.          Hoàn thiện học phí;
2.6.          Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn (theo hướng dẫn);
2.7.          Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian kỷ luật;
2.8.          Không bị tố cáo về nội dung khoa học của luận văn.
Vậy, Học viện đề nghị các học viên chủ động hoàn thiện các điều kiện nêu trên để bảo vệ luận văn chính thức đúng tiến độ.
 
3.     Tổ chức bảo vệ luận văn chính thức
-            Học viện dự kiến tổ chức bảo vệ luận văn chính thức từ 01/8/2017 – 31/8/2017.
-            Học viên cần chuẩn bị hồ sơ và đóng quyển luận văn theo quy định tại Mục 5 Điều 27 Quy định đào tạo thạc sĩ.
-            Tuân thủ quy trình bảo vệ luận văn theo quy định tại Mục 7 Điều 28 Quy định đào tạo thạc sĩ.
Lưu ý: Học viên có vấn đề cần làm rõ liên hệ với Phòng QLĐT qua đ/c Thơ (mobile: 0976.266589), Quy định đào tạo thạc sĩ có thể tải tại đây.
 
 
T/M. BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN