Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 10/03/2017

THÔNG BÁO V/v hoàn thiện tên đề tài và đề cương chi tiết

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                 Hà Nội, ngày 10 tháng  03 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
V/v hoàn thiện tên đề tài và đề cương chi tiết
 
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ ngày 4/3/2017, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị học viên lớp Cao học Chính sách công – Khóa 1 liên hệ với giáo viên hướng dẫn  để chuẩn hóa lại tên đề tài và hoàn thiện đề cương chi tiết luận văn theo kết luận của Hội đồng.
Đề cương đóng cuốn nộp về Phòng Quản lý đào tạo trước 11h00 ngày 16/3/2017 để Học viện ra quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn. Yêu cầu đề cương chính thức phải có chữ ký của học viên và giáo viên hướng dẫn.
Trong quá trình thực hiện, học viên không liên lạc được với giáo viên hướng dẫn hoặc có vướng mắc thông tin  lại cho Phòng QLĐT (qua đ/c Thơ) để kịp thời xử lý.
 
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Lớp CHCSC1,
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
T/M. BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN