Banner-sdh

Thạc sĩ học vụ

Ngày 02/03/2017

Thông báo: V/v Nghỉ học môn Thẩm định dự án đầu tư công

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo, thứ 7 ngày 4 tháng 3 năm 2017 lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng được nghỉ học môn Thẩm định dự án đầu tư công.

Lịch học bù sẽ được thông báo sau.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN