Không có tiêu đề

Thông báo: V/v lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02)

Ngày 25/01/2019

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi hết học phần lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 (CHTC02):

1. Học phần: Thẩm định dự án đầu tư công

- Thời gian: 07h30 - 09h00, Thứ 7 ngày 26 tháng 01 năm 2019.

- Địa điểm: P702

- Danh sách thi: Xem tại đây

2. Học phần: Tài chính Vi mô căn bản

- Thời gian: 09h45 - 11h15 , Thứ 7 ngày 26 tháng 01 năm 2019.

- Địa điểm: P702

- Danh sách thi: Xem tại đây

3. Học phần: Phân tích Tài chính vi mô

- Thời gian: 13h30 - 15h00 , Thứ 7 ngày 26 tháng 01 năm 2019.

- Địa điểm: P702.

- Danh sách thi: Xem tại đây.

4. Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Thời gian: 15h15 - 16h45 , Thứ 7 ngày 26 tháng 01 năm 2019.

- Địa điểm: P702

- Danh sách thi: Xem tại đây