Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 21/05/2018

Thông báo: V/v Lịch thi lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 và lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 26/05/2018)

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo Lịch thi lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2 và lịch học các lớp thạc sĩ (áp dụng từ ngày 26/05/2018)

1. Lịch thi lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khóa 2:

- Học phần: Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương

- Thời gian: 08h00 - 09h30, chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi: Xem tại đây

2. Học phần: Tài chính phát triển

- Thời gian: 09h45 - 11h15, chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi: Xem tại đây

3. Học phần: Tiếng anh Tài chính - Ngân hàng

- Thời gian: 13h00 - 14h30, chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018

- Địa điểm: P405

- Danh sách thi: Xem tại đây

Ghi chú: - Học viên bị cấm thi trong các trường hợp: nghỉ quá số buổi hoặc có điểm kiểm tra <4.


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN