Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 30/10/2017

THÔNG BÁO V/v hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

 

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ
 
          - Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
          - Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Căn cứ kế hoạch giảng dạy của lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 01 (CHCS01) tại Học viện;
- Căn cứ thông báo ngày 01/06/2017 của BQL Chương trình sau đại học về việc Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho lớp CSC1;
Phòng Quản lý đào tạo thông báo các học viên lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 01 (CHCS01) hoàn thiện hồ sơ trước khi bảo vệ luận văn, bao gồm:
1. Lý lịch học tập (theo mẫu).
2. Văn bản đề nghị cho phép bảo vệ luận văn chính thức của giảng viên hướng dẫn (theo mẫu).
3. Văn bản đề nghị cho phép bảo vệ luận văn chính thức của học viên (theo mẫu).
4. 06 quyển luận văn có chữ ký của giảng viên hướng dẫn.
5. Thời gian: Trước ngày 15 tháng 11 năm 2017 (đ/c Phúc).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: P.QLĐT.
BQL CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN