Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 27/09/2017

Thông báo: V/v lịch thi hết học phần các lớp thạc sĩ (ngày 01/10/2017)

  Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo lịch thi hết học phần các lớp thạc sĩ như sau:

1. Lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 2 (CHCS02.1)

- Học phần: Quản lý nhân lực khu vực công (3 tín chỉ)

+ Thời gian: 08h30-10h00, Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P402

- Học phần: Thẩm định dự án đầu tư công (3 tín chỉ)

+ Thời gian: 13h30-15h00, Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P402

2. Lớp thạc sĩ Chính sách công khoá 3 (CHCS03.1)

- Học phần: Các mô hình kih tế vĩ mô và ứng dụng chính sách (2 tín chỉ)

+ Thời gian: 08h30-09h30, Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Kinh tế lượng (3 tín chỉ)

+ Thời gian: 10h00-11h30, Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Triết học (4 tín chỉ)

+ Thời gian: 13h30-15h30, Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P405

+ Danh sách thi: xem tại đây

3. Lớp thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng khoá 2 (CHTC02)

- Học phần: Chính sách công (2 tín chỉ)

+ Thời gian: 08h30-09h30, Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Kinh tế lượng (3 tín chỉ)

+ Thời gian: 10h00-11h30, Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: xem tại đây

- Học phần: Triết học (4 tín chỉ)

+ Thời gian: 13h30-15h30, Chủ nhật, ngày 01 tháng 10 năm 2017.

+ Địa điểm: P702

+ Danh sách thi: xem tại đây

Ghi chú: Học viên không có tên trong danh thi do không đủ điều kiện dự thi (nghỉ quá số buổi hoặc điểm kiểm tra <4).

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN