Banner-sdh

Lịch thi thạc sĩ

Ngày 07/09/2017

Thông báo: V/v Danh sách thi hết học phần các lớp thạc sĩ Chính sách công và thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Ban Quản lý chương trình sau đại học thông báo danh sách thi hết học phần các lớp thạc sĩ Chính sách công và thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng:

1. Học phần: Tài chính phát triển

- Danh sách phòng P403

- Danh sách phòng P405

2. Học phần: Tài chính vi mô căn bản

- Danh sách phòng P403

- Danh sách phòng P405

3. Học phần: Quản trị tổ chức tài chính vi mô

- Danh sách phòng P403

- Danh sách phòng P405

4. Học phần: Quản trị rủi ro tài chính quốc gia

- Danh sách phòng P405

5. Học phần: Phân tích tài chính vi mô

- Danh sách phòng P403

6. Học phần: Quản lý tài sản công

- Danh sách thi phòng 405

7. Học phần: Quản trị rủi ro cho các tổ chức tài chính vi mô

- Danh sách thi phòng 403


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN