Không có tiêu đề

THÔNG BÁO V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và Tài chính ngân hàng

Ngày 27/03/2019

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Số: 20/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và Tài chính ngân hàng
 
          Căn cứ thông báo số 122/TB-HVCSPT ngày 29/11/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019;
          Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đợt 1/2019;
          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tổ chức lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2019 chuyên ngành Chính sách công và Tài chính  - Ngân hàng như sau:
          - Thời khóa biểu giảng dạy (Phụ lục kèm theo). Lịch học được áp dụng từ  ngày 28/3/2019 đến ngày 19/5/2019 theo các ca, cụ thể:
+ Ca sáng: từ 8h00 đến 12h00;
+ Ca chiều: từ 13h00 đến 17h00;
+ Ca tối: từ 17h30 đến 21h30;
- Danh sách học viên (Phụ lục kèm theo).
Để đảm bảo công tác giảng dạy, học tập được thực hiện theo đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển kính đề nghị các đơn vị liên quan thông báo tới các học viên, giảng viên và chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
 
Nơi nhận:
- Ban GĐ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);
- Tr. CĐSP Điên Biên (phối hợp t/hiện);
- Tr. CĐCĐ Lai Châu (phối hợp t/hiện);
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
                           
(đã ký)
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

 

 

Các bài khác