Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 13/08/2018

THÔNG BÁO V/v điểm trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số:          /TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  10  tháng 08 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển đầu vào kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 5220/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công;
Căn cứ Quyết định số 6118/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
Căn cứ kết quả thi tuyển đầu vào kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng đợt 1 năm 2018 của thí sinh;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09 tháng 08 năm 2018 của Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2018,
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển đầu vào kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 cụ thể như sau:
- Thí sinh phải đạt điểm thi môn Tiếng Anh từ 50 điểm trở lên và điểm thi các môn còn lại từ 5.0 điểm trở lên.
- Tổng điểm 2 môn thi theo quy định của mỗi chuyên ngành (không bao gồm tiếng Anh) phải đạt tối thiểu:
+ Chuyên ngành Chính sách công: 10,5 điểm.
+ Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: 12,0 điểm.
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
GIÁM ĐỐC
 
 (đã ký)
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN