Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 13/08/2018

THÔNG BÁO V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số:          /TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10  tháng 08 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 19/TB-HVCSPT ngày 28/02/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018;
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh của thí sinh;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm thi đầu vào kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Chính sách và Phát triển như sau:
 
 
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
GIÁM ĐỐC
 
 (đã ký)
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN