Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 05/07/2018

THÔNG BÁO V/v Lịch thi kết thúc học phần các học phần bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2018

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số: 62/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch thi kết thúc học phần các học phần bổ sung kiến thức
kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2018
 
          Căn cứ thông báo số 19/TB-HVCSPT ngày 28/02/2018 của Học viện Chính sách và Phát triển;
          Căn cứ lịch học các học phần bổ sung kiến thức, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2018;
          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch thi và danh sách thi kết thúc học phần các học phần bổ sung kiến thức, kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2018:
 
         1. Lịch thi:  xem tại đây.
         2. Danh sách thi: xem tại đây
 
          Đề nghị các thí sinh tham gia đầy đủ và đúng giờ./.
 
Nơi nhận:
- Ban GĐ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);
- Bộ phận quản lý giảng đường;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (02 bản).
TL. GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
TS. Nguyễn Thế Hùng

  


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN