Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 27/12/2017

THÔNG BÁO V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số: 118/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017
 
Căn cứ Thông báo số 112/TB-HVCSPT ngày 21/11/2017 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017;
Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh của thí sinh;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm thi đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Chính sách và Phát triển:
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(đã ký) 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên
 
 
 
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN