Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 21/11/2017

THÔNG BÁO V/v Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 112/TB-HVCSPT
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017
 
Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-HVCSPT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Thông báo số 57/QĐ-HVCSPT ngày 08/08/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017,
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 như sau:
 
I. LỊCH THI
1. Thời gian: Ngày 9 và 10/12/2017
2. Môn thi:
- Môn: Kinh tế học (Chiều 9/12/2017) – Thời gian làm bài: 180 phút.
- Môn: Những vấn đề cơ bản về chính sách công (Sáng 10/12/2017) – Thời gian làm bài: 180 phút.
- Môn: Lý thuyết Tài chính tiền tệ (Sáng 10/12/2017) – Thời gian làm bài: 180 phút
- Môn: Tiếng Anh (Chiều 10/12/2017) – Thời gian làm bài: 120 phút.
3. Địa điểm thi:
Học viện Chính sách và Phát triển, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
II. THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI
1. Ngày 9/12/2017
 
Thời gian biểu
Nhiệm vụ
Buổi sáng
9h00
Tập trung thí sinh tại phòng thi, nhận thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi.
Buổi chiều
13h00
Cán bộ coi thi tập trung tại điểm thi nghe Trưởng Ban Coi thi phổ biến Quy chế thi tuyển sinh, nhận nhiệm vụ coi thi; nhận túi tài liệu, giấy thi và giấy nháp.
13h30 - 13h50
Cán bộ coi thi đánh số báo danh lên bàn của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi..
13h50 – 14h00
Cán bộ coi thi thứ nhất cho thí sinh kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
14h00
Bắt đầu giờ làm bài thi.
14h30
Cán bộ coi thi thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký tại phòng thi.
16h45
Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
17h00
Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu bài thi của thí sinh và bàn giao cho thư ký.
 
2. Ngày 10/12/2017
 
Buổi sáng
Buổi chiều
Nhiệm vụ
7h00
13h00
Cán bộ coi thi tập trung tại điểm thi nghe Trưởng Ban Coi thi phổ biến Quy chế thi tuyển sinh, nhận nhiệm vụ coi thi; nhận túi tài liệu, giấy thi và giấy nháp.
7h30 – 7h50
13h30 - 13h50
Cán bộ coi thi đánh số báo danh lên bàn của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi..
7h50 – 8h00
13h50 – 14h00
Cán bộ coi thi thứ nhất cho thí sinh kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
8h00
14h00
Bắt đầu giờ làm bài thi.
8h30
14h30
Cán bộ coi thi thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký tại phòng thi.
10h45
15h45
Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
11h00
16h00
Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu bài thi của thí sinh và bàn giao cho thư ký.
 
 Nơi nhận:
-    HĐTS Thạc sĩ đợt 2 năm 2017;
-    Website Học viện;
-    Các đơn vị thuộc Học viện (Phối hợp t/h);
-   Lưu: TCHC; P.QLĐT.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
PGS,TS. Trần Trọng Nguyên
 

 


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN