Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 31/05/2017

Thông báo: V/v điểm trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Số: 33/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017
  
THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017
 
Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BKHĐT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 5220/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công;
Căn cứ Quyết định số 6118/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2017 của thí sinh;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng tuyển sinh thạc sĩ năm 2017 về việc xác định điểm trúng tuyển trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng năm 2017;
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển trình độ thạc sĩ năm 2017 cụ thể như sau:
- Thí sinh phải đạt điểm thi môn Tiếng Anh từ 50 điểm trở lên và điểm thi các môn còn lại từ 5.0 điểm trở lên.
- Tổng điểm 2 môn thi theo quy định của mỗi chuyên ngành (không bao gồm tiếng Anh) phải đạt tối thiểu:
+ Chuyên ngành Chính sách công: 11,8 điểm.
+ Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng: 14,0 điểm.
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
GIÁM ĐỐC
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN