Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 25/05/2017

Thông báo: V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
       
Số: 32/TB-HVCSPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v công bố kết quả thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017
 

 Căn cứ Thông báo số 21/TB-HVCSPT ngày 11/04/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017;

Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh của thí sinh;
 
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm thi đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 chuyên ngành Chính sách công và chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Học viện Chính sách và Phát triển:
 
 
 
Nơi nhận:
- Thành viên HĐTS;
- Website Học viện;
- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 (đã ký)
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng
 

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN