Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 07/05/2017

Thông báo: V/v Kết quả thi hết học phần bổ sung kiến thức - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 (thi lần 2)

 Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kết quả thi hết học phần bổ sung kiến thức - kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 (thi lần 2)

1. Học phần: Chính sách kinh tế

2. Học phần: Chính sách xã hội

3. Học phần: Quản lý khu vực công


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN