Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 13/04/2017

Thông báo: V/v lịch thi lại các học phần bổ sung kiến thức, kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2017

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
V/v Lịch thi Bổ sung kiến thức (Thi lần 2)
 
Căn cứ vào Kết quả thi các môn Bổ sung kiến thức lần 1, Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi và danh sách học viên thi lần 2. Cụ thể như sau:
 
1.       Lịch thi:
-         Môn Chính sách xã hội: Ca 1: 8h30 – 9h30 Ngày 22/4/2017.
-         Môn Chính sách kinh tế: Ca 1: 8h30 – 9h30 Ngày 22/4/2017.
-         Môn Quản lý Khu vực công: Ca 2: 9h45 – 10h45 Ngày 22/4/2017.
Địa điểm: Phòng 304
 
2.       Danh sách học viên thi lần 2:
 
Học viên có nhu cầu cung cấp tài liệu ôn tập, đề nghị gửi yêu cầu vào địa chỉ mail: hongminh22888@gmail.com.
 
Trân trọng thông báo./.
 
 
TRƯỞNG PHÒNG
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
           
 
(đã ký)
 
 
TS. Nguyễn Thế Hùng

Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN