Banner-sdh

Tuyển sinh thạc sĩ

Ngày 13/04/2017

Thông báo: V/v lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
Số: 21/TB-HVCSPT
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Nội, ngày 11 tháng  4  năm 2017
 
LỊCH THI TUYỂN SINH THẠC SỸ NĂM 2017
             
I.                   LỊCH THI
1.      Thời gian: Ngày 20 và 21/5/2017
2.      Môn thi:
o   Môn Kinh tế học (Chiều 20/5/2017) – Thời gian làm bài: 180 phút
o   Môn Chính sách công (Sáng 21/5/2017) – Thời gian làm bài: 180 phút
o   Môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ (Sáng 21/5/2017) – Thời gian làm bài: 180 phút
o   Tiếng Anh (Chiều 21/5/2017) – Thời gian làm bài: 120 phút
3.      Địa điểm thi:
Học viện Chính sách và Phát triển, Lô D25, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.
II.                THỜI GIAN BIỂU TỪNG BUỔI THI
1.      Ngày 20/5/2017
Thời gian biểu
Nhiệm vụ
Buổi sáng
9g00
Tập trung thí sinh tại phòng thi, nhận thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi.
Buổi chiều
13g00
Cán bộ coi thi tập trung tại điểm thi nghe Trưởng Ban Coi thi phổ biến Quy chế thi tuyển sinh, nhận nhiệm vụ coi thi; nhận túi tài liệu, giấy thi và giấy nháp.
13g30 - 13h50
Cán bộ coi thi đánh số báo danh lên bàn của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi..
13g50 - 14g00
Cán bộ coi thi thứ nhất cho thí sinh kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
14g00
Bắt đầu giờ làm bài thi.
14g30
Cán bộ coi thi thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký tại phòng thi.
16g45
Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
17g00
Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu bài thi của thí sinh và bàn giao cho thư ký.
 
2.      Ngày 21/5/2017
Buổi sáng
Buổi chiều
Nhiệm vụ
7g00
13g00
Cán bộ coi thi tập trung tại điểm thi nghe Trưởng Ban Coi thi phổ biến Quy chế thi tuyển sinh, nhận nhiệm vụ coi thi; nhận túi tài liệu, giấy thi và giấy nháp.
7g30 - 7g50
13g30 - 13h50
Cán bộ coi thi đánh số báo danh lên bàn của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi, hướng dẫn thí sinh điền thông tin vào giấy thi..
7g50 - 8g00
13g50 - 14g00
Cán bộ coi thi thứ nhất cho thí sinh kiểm tra niêm phong túi đựng đề thi; mở túi đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
8g00
14g00
Bắt đầu giờ làm bài thi.
8g30
14g30
Cán bộ coi thi thu đề thi còn dư tại phòng thi bàn giao cho thư ký tại phòng thi.
10g45
15g45
Cán bộ coi thi nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.
11g00
16g00
Hết giờ làm bài thi. Cán bộ coi thi thu bài thi của thí sinh và bàn giao cho thư ký.
 
 Nơi nhận :
-    Hội đồng thi tuyển sinh;
-    Các đơn vị thuộc Học viện (Phối hợp t/h);
-    Lưu P.QLĐT, TCHC.
GIÁM ĐỐC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
 
(đã ký)
 
 
PGS,TS. Đào Văn Hùng


  


Bài đã đăng:
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN