Banner-sdh

Các lớp học đăng ký

Ngày 18/12/2015

Đăng ký dự thi chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách công - khóa 1 - năm 2015

Khóa học hết hạn đăng ký
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CÔNG
Tên chương trình  :                  CHÍNH SÁCH CÔNG
Trình độ đào tạo   :                  THẠC SỸ
Ngành đào tạo      :                  CHÍNH SÁCH CÔNG
Mã số                   :                  60340402
1. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình đào tạo:
Chương trình đào tạo Chính sách công trình độ thạc sỹ được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lý cơ bản sau:
- Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012;
- Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
- Thông tư Thông tư số 04 /2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;
- Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện, hồ sơ quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;
- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT/QDD-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ;
- Căn cứ Quyết định số 4814/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 07 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Chính sách công, 
1.     Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mc tiêu chung
Chương trình đào tạo thạc sỹ Chính sách công theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo. Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững lý thuyết, có kiến thức, có trình độ cao về thực hành, nghiên cứu, hoạch định về lĩnh vực Chính sách công; có tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc trong khu vực công như Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp chương trình, Học viên có thể tiếp tục học lên bậc tiến sỹ.
2.2. Mục tiêu cụ thể
o   Có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. chỉ đạo của Đảng của Nhà nước và cụ thể hóa trong các chính sách ban hành. 
o   Có phương pháp luận, tư duy khoa học và sáng tạo.
- Về năng lực:
Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
o    Tư duy tổng hợp về kinh tế - xã hội, nắm vững kiến thức về Chính sách công, các kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực chính sách và quản lý nhà nước;
o   Có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, đánh giá, quản trị... các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng;
o   Kỹ năng thực hành ở mức độ thành thạo để tham mưu, hoạch định, phân tích và phản biện chính sách;
o   Có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nhà nước, chính sách công trong các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học;
o   Có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở trình độ Tiến sĩ; tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Chính sách công.
-         Về kiến thức:
o   Mở rộng, nâng cao và cập nhật cho Học viên các kiến thức cơ sở đã được đào tạo ở bậc đại học về Chính sách công chuyên ngành Chính sách công;
o   Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên về kiến thức chuyên ngành Chính sách công đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô;
o   Trang bị những kiến thức thực tiễn thông qua việc giải quyết các bài tập tình huống trong quá trình đào tạo.
- Về kỹ năng:

Có kỹ năng và nghiệp vụ chuyên nghiệp trên lĩnh vực Chính sách công và chuyên sâu trong lĩnh vực chính sách kinh tế vĩ mô, có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế ở tầm vĩ mô; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.


Số học viên tối đa/1 lớp: 50
Ngày bắt đầu đăng ký: 05/01/2015
Ngày hết hạn đăng ký: 31/03/2015
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 15/05/2015
+ Bước 1: Nhấn Thông tin lớp học và đọc kỹ nội dung.
+ Bước 2: Nhấn Đăng ký trực tuyến để đăng ký, chương trình sẽ tự động gửi về E-mail của người đăng ký thư để hướng dẫn kích hoạt.
+ Bước 3: Mở E-mail, kích hoạt thông tin đăng ký.
+ Bước 4: Nhấn Danh sách đăng ký để xem tên. Bước đăng ký đã hoàn tất.
Lưu ý: những thông tin có * bắt buộc nhập, và chỉ thực hiện đăng ký được khi thời gian đăng ký còn hiệu lực.
Khóa học hết hạn đăng ký
Số học viên tối đa/1 lớp: 50
Ngày bắt đầu đăng ký: 05/01/2015
Ngày hết hạn đăng ký: 31/03/2015
Ngày bắt đầu học (dự kiến): 15/05/2015

PHIẾU ĐĂNG KÍ DỰ THI

(Những mục đánh dấu (*) bắt buộc phải điền)
1. Họ và tên (viết chữ in hoa) (*):   2. Giới tính (*):  
3. Ngày sinh (*):     4. Nơi sinh (*):  
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đối tượng dự thi :

7. Cơ quan công tác hiện nay:
8. Chuyên môn công tác: 9. Chức vụ:
10. Thâm niên nghề nghiệp (số năm công tác trong lĩnh vực ĐKDT):  
11. Văn bằng đại học: Tốt nghiệp ngành: Loại:
Hệ: Tại trường: Năm:  
12. Bổ túc kiến thức (nếu có):
13. Đối tượng ưu tiên:
Đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại vùng sâu, miền núi, hải đảo
14. Đối tượng miễn thi môn tiếng Anh:
15. Giấy tờ kèm theo nếu có (Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, Giấy chứng nhận miễn thi ngoại ngữ,... --> scan rồi NÉN lại thành 01 tệp duy nhất):
16. Địa chỉ liên hệ (*):  
17. Điện thoại (*):   E-mail (*):    
Nhập mã kiểm tra (*):    
Tôi đảm bảo các thông tin khai trên là chính xác Khóa học hết hạn đăng ký

Tổng số: 34 học viên đã kích hoạt sau khi đăng ký
STT Họ và tên Giới tính Cơ quan công tác E-mail Ngày kích hoạt
1.

HÀN THANH TÙNG

Nam Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hanthanhtung@brr.vn 25/02/2015
2.

DOÃN VƯƠNG HOÀNG

Nam Bộ Kế hoach và Đầu tư doanvuonghoang@brr.vn 13/02/2015
3.

VŨ ĐỨC VINH

Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư ducvinh21@hotmail.com 12/02/2015
4.

HOANG DUC HANH

Nam Van phong Bo KHDT Hoanghanhduc@gmail.com 06/02/2015
5.

LÊ ANH TUẤN

Nam anhtuan06792002@gmail.com 05/02/2015
6.

MAI THI HUONG HOA

Nữ Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình maihoa.btg@gmail.com 05/02/2015
7.

TRẦN MINH TÚ

Nam Sở Công Thương Thành phố Hà Nội minhtu.sct@gmail.com 05/02/2015
8.

NGUYỄN THẾ TRUYỀN

Nam Sở Công Thương Thành phố Hà Nội truyen.sct@gmail.com 05/02/2015
9.

PHẠM THANH ĐỨC

Nam Bộ Tài Nguyên Môi Trường Ducanh8393@gmail.com 03/02/2015
10.

CÔNG HỒNG ANH

Nữ Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư conghonganh@mpi.gov.vn 03/02/2015
11.

BÙI THỊ THÚY VINH

Nữ vinhbtt@customs.gov.vn 03/02/2015
12.

NGUYỄN MINH ĐỨC

Nam ducnmtc@gmail.com 03/02/2015
13.

TRẦN DUY VŨ

Nam tranduyvu1992@gmail.com 03/02/2015
14.

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Nam Văn phòng - Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật conghonganh@gmail.com 03/02/2015
15.

NGUYỄN ĐỨC HUY

Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cao Bằng huyndcb@gmail.com 01/02/2015
16.

NGÔ THỊ THU TRANG

Nữ H55, Tổng cục IV, Bộ Công an thutrangbr.87@gmail.com 30/01/2015
17.

HOÀNG HUY HIẾU

Nam Công ty MTV ALS Thái Nguyên hoanghieudhv007@gmail.com 28/01/2015
18.

NGUYỄN THỊ VY

Nữ nguyenvy.ftu@gmail.com 28/01/2015
19.

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu langtubakhe@gmail.com 23/01/2015
20.

PHAN MẠNH CƯỜNG

Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cuongqldl@gmail.com 23/01/2015
21.

BÙI VĂN LÂM

Nam aoxanhtinhnguyen.svvn@gmail.com 22/01/2015
22.

NGUYỄN THỊ ĐẶNG

Nữ Bộ Kế hoạch và Đầu tư nguyendang@mpi.gov.vn 22/01/2015
23.

NGUYỄN THỊ THUYÊN

Nữ nguyenthuyen_hd@yahoo.com.vn 20/01/2015
24.

PHẠM THẾ TẤN

Nam Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phamthetan.fsiv@gmail.com 16/01/2015
25.

VŨ TUẤN ANH

Nam Tỉnh đoàn Bắc Giang tuananhtdbg@gmail.com 15/01/2015
26.

TRẦN Thị THU Huệ

Nữ thuhueaof@gmail.com 14/01/2015
27.

ĐẶNG QUANG NGHIÊM

Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư dangquangnghiem@mpi.gov.vn 12/01/2015
28.

LÊ QUỐC TUẤN

Nam UBND huyện Đông Anh lequoctuan_donganh@hanoi.gov.vn 11/01/2015
29.

PHẠM THÁI SƠN

Nam Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thaison_xd@yahoo.com 09/01/2015
30.

NGUYỄN VĂN TUẤN

Nam Kho bạc Nhà nước Hà Nội tuankbnnhn@gmail.com 07/01/2015
31.

TRIỆU VĂN THỰC

Nam Tỉnh Đoàn Cao Bằng trieuthuccb@gmail.com 07/01/2015
32.

PHAN ĐỨC VINH

Nam Tông công ty Bảo hiểm PVI phanducvinh@gmail.com 07/01/2015
33.

LÊ XUÂN LÝ

Nam Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoài Đức - Hà Nội conglykhtc@gmail.com 06/01/2015
34.

LÊ THỊ CẨM THƠ

Nữ HV camtho0809@gmail.com 05/01/2015
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN